Polityka prywatności i cookies

Spis treści:

1. Cel polityki
2. Słowniczek
3. Administrator danych osobowych
4. Ochrona danych osobowych
5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
6. Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych
7. Zgoda: udzielenie, cofnięcie zgody
8. Kontakt z administratorem
9. Zmiana polityki prywatności

§ 1.

Cel polityki

Mając na uwadze zaufanie, którym obdarzają nas Użytkownicy aplikacji i doniosłość ochrony danych osobowych Administrator dokłada wszelkiej staranności by dane przekazywane przez Użytkowników były w należyty sposób chronione a każdy użytkownik naszej Aplikacji był świadomy jakimi zasadami się kierujemy. Naszym celem jest także poinformowanie Użytkownika o treści przepisów prawnych regulujących procesy związane z danymi osobowymi, w szczególności o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich identyfikatorów jak: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy bądź jeden lub kilka czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Co oznacza przetwarzanie danych osobowych?
Przetwarzanie danych osobowych to w zasadzie każda czynność wykonywana na danych osobowych. Przetwarzanie to operacja bądź zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany taka jak: zbieranie, modyfikowanie, przeglądanie, porządkowanie w zbiory, udostępnianie podmiotom trzecim, usuwanie, niszczenie.
Czym są pliki Cookies ( ciasteczka)?
Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te pozwalają na: korzystanie z różnych funkcji przewidzianych na stronie internetowej bądź aplikacji.
W jakim celu używamy Cookies?
Posługiwanie się plikami cookies ma przede wszystkim na celu ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, przykładowo poprzez zapamiętanie uprzednio podanych informacji w celu rekomendacji treści w Serwisie, rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizowania oraz dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników, co wpłynie na optymalizację treści prezentowanych w Serwisie.

§ 2.

Słowniczek

Ilekroć jest mowa o:
Administratorze: oznacza to Małgorzatę Bekas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SO – So Solutions, ul. Podgórna 4/9C, 61-829 Poznań, Nip: 785 177 05 75, wpisaną do CEiDG, Regon: 362 591 963, która świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu.
Serwis: oznacza to stronę internetową www.petpit.co lub aplikację pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy działający w domenie www.petpit.co
Użytkownik: podmiot, na rzecz którego świadczone są usługi świadczone drogą elektroniczna wynikające z zawartej umowy związane z działalnością Serwisu
Urządzenie: oznacza to elektroniczne urządzenie przy pomocy którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
Rozporządzeniu: oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 3.

Administrator danych osobowych

Administratorem przekazywanych danych osobowych jest Małgorzata Bekas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą So – So Solutions, zarejestrowaną w Poznaniu (61 – 829), ul. Podgórna 4/9C, NIP: 785 177 05 75, REGON: 362 591 963. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych na podstawie aktywności w Serwisie administratorem danych będą także partnerzy:
Facebook;
Google AdWords,
Google Maps,
Google Analytics,
Sentry,
Expo.io

§ 4.

Ochrona danych osobowych

Sposób zabezpieczenia danych przez Administratora. Biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i kontekst, ryzyko i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności przeciwdziałać udostepnieniu tych danych osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących regulacji prawnych, utrata, uszkodzeniem. Administrator nie wskazuje konkretnych środków ochrony, które są stosowane z uwagi na fakt, iż upublicznienie takich informacji mogłoby osłabić poziom ochrony przekazanych danych osobowych.

§ 5.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w związku z wykonywaniem umowy , której jest stroną to jest uzyskanie dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności ma to zastosowanie podczas pierwszej rejestracji do serwisu. W tym zakresie niezbędne jest podanie przez Użytkownika: adresu e-mail oraz nazwy Użytkownika. Założenie i obsługa konta Użytkownika powoduje przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

W celu obsługi i prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie -w związku z utworzeniem konta niezbędne jest podanie danych obejmujących: nazwę Użytkownika i adres e-mail - (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), , natomiast podanie innych danych jest fakultatywne, do przetwarzania tychże danych osobowych niezbędne jest wyrażenie zgody Użytkownika na ich przetwarzanie;

W celach statystycznych – postawą prawna przetwarzania danych w tym zakresie jest uzasadniony interes, co ma na celu prowadzenie analiz aktywności Użytkowników Serwisu, sposobu użytkowania konta, poprawę funkcjonalności Serwisu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

We własnych celach marketingowych i naszych partnerów – reklama standardowa (niezależna od preferencji Użytkownika, reklama behawioralna – dopasowana do Użytkownika, newsletter – powiadomienia) – w tym przypadku konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. A RODO

Nadto informujemy, iż podanie danych osobowych celem wypełnienia formularza kontaktowego i newsletter jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowego wykonania usługi tj. przesłanie informacji marketingowej i udzielenia odpowiedzi zwrotnej Użytkownicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia celem skorzystania z aplikacji zobowiązani są uzyskać zgodę opiekuna prawnego na przetwarzanie ich danych osobowych. Administrator zobowiązuje się podjąć rozsądne działania mające na celu weryfikację czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika poniżej 16 roku życia podjęta została przez opiekuna prawnego bądź została ona przez niego zatwierdzona.

Administrator oświadcza, iż przedmiotowa polityka prywatności ma charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store oraz Apple Appstore. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności w/w podmiotów.

§ 6.

Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik korzystający z Serwisu ma prawo do informacji o:

Pełnej informacji o tożsamości administratora, jego danych kontaktowych;

Celach przetwarzania danych osobowych;

Odbiorcach danych osobowych;

Okresie przez który dane osobowe Użytkownika będą przechowywane;

Prawie żądania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w szczególności: sprostowania, usunięcia, ograniczeniu przetwarzania, prawie do przeniesienia danych;

Prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

Organie nadzorczym;

Podstawie podania danych osobowych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

§ 7.

Zgoda: udzielenie, cofnięcie zgody

Administrator informuje, ze udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Administrator zastrzega, że brak zgody na przetwarzane danych osobowych uniemożliwi korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu.

Administrator informuje, że Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Administrator informuje, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym przetwarzanie było wykonywane na podstawie udzielonej zgody.

Celem wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest poinformowanie Administratora za pomocą poczty elektronicznej na adres: welovepets@petpit.co bądź tradycyjnej: ul. Podgórna 4/9C, 61-829 Poznań.

Administrator zastrzega, że mimo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będą one przetwarzane w dalszym ciągu w niezbędnym zakresie, jeśli:
Przepisy podatkowe bądź administracyjne będą zobowiązywały Administratora do ich przechowywania;
Na wypadek roszczeń Użytkownika wobec Administratora bądź Administratora wobec Użytkownika celem obrony bądź dochodzenia roszczeń.

§ 8.

Kontakt z administratorem

Wszelkie pytania, wątpliwości, skargi powinny być kierowane przez Użytkownika na adres e-mail: welovepets@petpit.co bądź na adres: Podgórna 4/ 9C, 61-829 Poznań.

Administrator wskazuje, że organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, strona internetowa: https://www.giodo.gov.pl/

§ 9.

Zmiana polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności i cookie, które będą wynikiem zmian prawnych, rozwoju technologii internetowych bądź innych czynników. Administrator jest zobowiązany poinformować Użytkowników o każdej zmianie polityki prywatności i cookies.


Sporządzono dnia 25 maja 2018 r.