Regulamin

Definicje

 

Zastosowane w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Regulamin — niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem serwisu https://petpit.co/

Umowa — umowa o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu https://petpit.co/, zawierana między Operatorem, a Użytkownikiem.

Serwis — serwis internetowy https://petpit.co  świadczący usługi na rzecz Użytkowników, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odnośnymi przepisami prawa, w domenie internetowej https://ppetpit.co

Operator — podmiot zarządzający Serwisem, tj. Małgorzata Bekas, zamieszkała na ul. Glebowa 2a, 61-312 Poznań

Użytkownik — korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Konto — przydzielona danemu Użytkownikowi przestrzeń w Serwisie, umożliwiająca mu przechowywanie, udostępnianie i edytowanie wprowadzonych przez niego informacji.

Ogłoszenie — zestaw informacji tekstowych i wizualnych, wprowadzanych przez Użytkownika i zamieszczanych w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługa – udostępnienie Użytkownikowi części zasobów Serwisu do przechowywania, udostępniania i edytowania danych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

 

§ 1. Postanowienia Wstępne

Wchodząc na strony Serwisu lub używając strony https://petpit.co/, powiązanych z nią aplikacji, powiadomień email, API, lub jakiegokolwiek innej udostępnianej przez Operatora Usługi, Użytkownik potwierdza, iż rozumie i akceptuje niniejsze warunki korzystania z Serwisu.

 

Niniejsze warunki stanowią prawnie wiążącą Umowę pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem określającą użytkowanie Usług.

 

§ 2. Akceptacja Regulaminu

Użytkownik nie może korzystać z Usług i nie może zaakceptować warunków Umowy jeżeli ze względu na swój wiek nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, a także gdy jego prawo do czynności prawnych lub prawo do korzystania z Usług zostało ograniczone na podstawie przepisów adekwatnego prawa mającego w jego przypadku zastosowanie.

 

§ 3. Zmiany Regulaminu

Regulamin oraz Polityka Prywatności mogą od czasu do czasu ulec zmianie. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym powiadomiony, chyba, że zmiany związane będą ze sprawami administracyjnymi lub prawnymi. Użytkownik wyraża zgodę by zostać poinformowanym o zmianach poprzez zamieszczenie ich na stronach Serwisu, a także akceptuje to, że korzystanie przez niego z Usług po dacie rozpoczęcia obowiązywania zmienionych warunków (lub inne zachowanie, które na to będzie wskazywało) oznacza jego zgodę na te warunki.

 

§ 4. Usługi

Operator udostępnia Użytkownikowi platformę – Serwis, która umożliwia zamieszczanie, edycję, wyświetlanie, przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń, reklam i innej zawartości online. Pomimo, że Użytkownicy mogą używać oferowane przez Operatora Usługi do komunikacji i przeprowadzania transakcji, to Operator nie uczestniczy i nie jest stroną żadnej transakcji pomiędzy Użytkownikami. Użytkownik rozumie i zgadza się, że używa Usług i uczestniczy w tych transakcjach na własne ryzyko. 

 

Podstawowe Usługi oferowane przez Operatora są bezpłatne, jednakże Operator dodatkowo może oferować Usługi lub produkty płatne.

 

§ 5. Konta Użytkowników

W celu uzyskania pełnego dostępu do Usług, konieczne jest założenie przez Użytkownika konta w Serwisie. W przypadku utworzenia takiego konta, Użytkownik podaje prawdziwe informacje identyfikujące go w tym adres email, który należy do niego.

Użytkownik jest odpowiedzialny za aktywność na swoim Koncie i zgadza się, że nie sprzeda, nie przetransferuje, nie udzieli licencji, nie będzie współdzielił, ani nie przekaże Konta, ani praw do jego użytkowania, innej osobie ani podmiotowi. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie hasła i danych swojego Konta.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty ani zniszczenia poniesione w wyniku użycia Konta Użytkownika lub hasła przez inną osobę lub podmiot, zarówno za wiedzą jak i bez wiedzy Użytkownika.

 

Użytkownik rozumie, że jego Konto może zostać zamknięte w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku złamania lub zamiaru złamania warunków tego Regulaminu.

 

§ 6. Treści Użytkownika

Usługi, które udostępnia Operator, zawierają treści Operatora, treści Użytkownika i treści innych Użytkowników. Do tych treści zalicza się tekst, oprogramowanie, grafiki, obrazy, zdjęcia, dźwięk, muzykę, video, treści audiowizualne, materiały interaktywne i inne materiały dostępne za pośrednictwem Usług.

 

§ 7. Pozwolenie na korzystanie z Usług

Operator udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nie zbywalnej, licencji na cały świat, pozwalającej na dostęp oraz użytkowanie Usług do celów osobistych. Licencja ta ma charakter personalny i nie można jej przekazać ani zbyć na rzecz innej osoby lub podmiotu. Licencja ta umożliwia jedynie użytkowanie i dostęp do Usług w sposób określony przez Regulamin.

 

§ 8. Prawa

Użytkownik nie przekazuje Operatorowi praw własności do żadnych treści, które umieścił za pośrednictwem Usług. W zamian udziela Operatorowi jedynie niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji na cały świat do użytkowania, kopiowania, odtwarzania, przetwarzania, adaptacji, modyfikacji, publikowania, transmitowania, wyświetlania i dystrybucji jakichkolwiek treści, które zamieścił za pomocą Usług.

 

Użytkownik zgadza się z tym, że Usługi mogą być wspierane za pomocą przychodów, które pochodzą z reklam oraz z tym, że Operator ma prawo wyświetlać reklamy i inne materiały promocyjne na Usługach, w pobliżu Usług i w połączeniu z treściami Użytkownika we wszystkich Usługach.

 

Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za treści, które zamieszcza, a także odpowiada za konsekwencje ich zamieszczania, dotyczy to także użycia tych treści przez inne osoby.

Operator nie odpowiada za brak zainteresowania treściami zamieszczonymi przez Użytkownika.

Zamieszczając treści poprzez Usługi, Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem tych treści lub ma prawo do udzielenia Operatorowi praw i licencji określonych w tym Regulaminie. Dodatkowo potwierdza, że poprzez zamieszczenie treści nie łamie ani narusza praw osób trzecich i zgadza się pokryć ewentualne wszelkie opłaty i koszty wynikłe z zamieszczenia tychże treści.

 

§ 9. Ograniczenia dotyczące treści i użytkowania Usług

Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego konta w Serwisie. Jest on wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie jak i treści, które zamieszcza lub wyświetla poprzez Usługi Operatora, a także za wszelkie konsekwencje, które mogą wyniknąć z tego faktu. Ogłoszenia mogą zostać zamieszczone tylko we właściwej kategorii i zabronione jest zamieszczanie duplikatów lub podobnych ogłoszeń w kilku kategoriach lub lokalizacjach.

 

Operator może ingerować w formatowanie, układ graficzny, treść i parametry Ogłoszenia, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia, aby informacje tekstowe i wizualne zamieszczane przez Użytkowników były zgodne z prawem i dobrymi obyczajami i nie naruszały postanowień Regulaminu, dóbr osobistych osób trzecich ani interesów Operatora.

 

W Serwisie https://petshop.petpit.co zabronione jest zamieszczanie treści:

– łamiących lub naruszających prawo,

– nękających, zastraszających, prześladujących inne osoby,

– zawierających dane osobowe lub identyfikujących inną osobę bez wyraźnej zgody tej osoby,

– dyskryminujących, pełnych nienawiści, niezgodnych z prawem, fałszywych, zawierających pornografie, obscenicznych, obraźliwych, agresywnych, epatujących przemocą lub w inny sposób budzących wątpliwości,

– oferujących podrobione produkty lub naruszających prawa autorskie, znaki firmowe, lub inne prawa osób trzecich,

– oferujących leki, artykuły farmaceutyczne lub specyfiki zdrowotne w tym dietetyczne,

– oferujących artykuły lub usługi, na sprzedaż których wymagane jest pozwolenie, (np. alkohole, wyroby tytoniowe itp.) chyba, że w ogłoszeniu zamieszczony jest wyraźny skan odpowiedniego zezwolenia,

– oferujących usługi paramedyczne szczególnie wszelkiego rodzaju leczenia i “uzdrawiania” technikami nie popartymi prawnie uznanymi kwalifikacjami medycznymi.

– powszechnie uznawanych za spam, dystrybuujących tzw. listy łańcuszkowe lub piramidy finansowe,

– promujących schematy i programy wynagradzania użytkowników za klikanie w reklamy, wyszukiwanie, przeglądanie stron lub czytanie e-maili.

 

Użytkownik wyraża zgodę na to, że w przypadku stwierdzenia przez Operatora złamania tych warunków, ich naruszenia lub jeżeli Operator uzna, że było to intencją Użytkownika, Operator może zmienić kategorię, skasować lub zablokować ogłoszenie, treści lub ich część.

 

Zabronione są też następujące działania:

– skanowanie, sprawdzanie czy testowanie naszych systemów czy sieci, lub systemów zabezpieczeń czy metod uwierzytelniania,

– manipulowanie lub uzyskiwanie dostępu do niepublicznych części naszych Usług, naszych systemów komputerowych lub systemów naszych dostawców usług

– łączenie się z Usługami (ani też wszelkie próby) w inny sposób niż poprzez dostępne, opublikowane przez nas interfejsy (i tylko w zakresie określonym przez ten Regulamin), chyba, że uprzednio udzieliliśmy pisemnej zgody na takie czynności 

– zakłócanie lub próby zakłócania dostępu do Usług, serwerów, sieci, przeciążanie, spamowanie, wysyłanie wirusów komputerowych, bombardowanie poczty elektronicznej, czy tworzenie skryptów do tworzenia treści w taki sposób, że koliduje to, zakłóca, lub nadmiernie obciąża nasze Usługi,

– próby rozszyfrowania, dekompilacji, dokonywania inżynierii wstecznej oprogramowania i kodu używanego do zapewniania Usług,

– podszywanie się pod inną osobę lub podmiot,

– posługiwanie się przez Użytkownika więcej niż jednym kontem w Serwisie. 

– kopiowanie, wyświetlanie, zbieranie, reprodukcja, lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści (w całości lub części) zamieszczonych lub dostępnych za pośrednictwem naszych Usług bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także treści zamieszczonych przez Użytkownika). 

– wysyłanie niezamawianej reklamy w żadnej formie,

– obchodzenie blokad dostępu do Usług,

– zbieranie informacji o innych użytkownikach bez ich wiedzy i uprzedniej pisemnej zgody (dotyczy to także zbierania adresów email i numerów telefonów).

 

Jeżeli Użytkownik złamie którekolwiek z powyższych zabronionych działań, zgadza się zapłacić Operatorowi na jego wezwanie równowartość 10 000zł za każdy dzień łamania tego warunku,

 

Operator zastrzega sobie również prawo do usunięcia treści Ogłoszenia oraz zablokowania Konta Użytkownika w następujących przypadkach:

1. Ogłoszenie zawiera frazy, słowa lub stwierdzenia powszechnie uznane za obraźliwe.

2. Ogłoszenie uznane zostanie za Operatora jako praktyki sprzyjające nieuczciwej konkurencji.

3. Ogłoszenie narusza normy dobrych obyczajów, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej.

4. Ogłoszenie podważa dobre imię Serwisu, lub podmiotów współpracujących z Serwisem.

5. Ogłoszenie zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym, wprowadzające kupujących/usługobiorców w błąd.

6. Ogłoszenie narusza przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień międzynarodowych.

7. Ogłoszenie narusza wymienione w Regulaminie zasady właściwego dodawania do Serwisu treści reklamowych.

8. Ogłoszenie zawiera treści obelżywe, oszczercze, wypowiedziane wprost lub pośrednio pogróżki czy nawołuje do nienawiści, jak również gdy ogłoszenie zawiera treści uznawane za obsceniczne lub nieprzyzwoite.

9. Ogłoszenie w sposób pośredni lub bezpośredni narusza prawa osób trzecich.

10. Ogłoszenie posiada w swojej treści, zawarty pośrednio lub bezpośrednio, tak zwany łańcuszek internetowy bądź piramidę internetową, będącą sztucznym generowaniem ruchu poprzez Użytkownika.

11. Ogłoszenie przedstawione jest w formie spamu, zawiera treści przekopiowane z portalu lub innego źródła, które nie jest własnością Użytkownika.

12. Ogłoszenie zawiera w treści kod (np html) w znaczny sposób zagrażający lub obciążający działanie Serwisu.

13. Ogłoszenie zawiera obrazy, treści wideo lub audio, które nie są własnością Użytkownika i/lub nie powinny być rozpowszechniane i kopiowane.

14. Użytkownik wykorzystuje ogłoszenie w celu zbierania informacji o Użytkownikach Serwisu, gromadząc ich dane, tworząc własne bazy danych.

15. Ogłoszenie zawiera dane osób trzecich udostępnione bez ich zgody.

16. Ogłoszenie dodane zostało z Konta, założonego przez Użytkownika po otrzymaniu blokady jego poprzedniego Konta.

17. Ogłoszenie zawiera treści o charakterze seksualnym, erotycznym lub promuje, zachęca do odwiedzin stron tego typu lub proponuje inną aktywność w tej sferze.

18. Ogłoszenie o podobnej treści dotyczące tego samego towaru lub usługi jest już zmieszczone przez Użytkownika w serwisie i jest aktywne tzn. wyświetlane.

19. Treść ogłoszenia zachęca do podejmowania dalszych działań, np.przesłania ogłaszającemu pieniędzy, znaczków, świadczenia innych usług lub wysłania maili w zamian za dalsze instrukcje lub informacje.

20. Dane kontaktowe ogłaszającego są niezgodne ze stanem faktycznym, np. adres mailowy lub numer telefonu nie istnieje lub jest zablokowany.

21. Ogłoszenie zawiera w tytule lub grafice numer telefonu i/lub adres e-mail i/lub adres strony www.

22.. Ogłoszenie zawiera treści, których nie wymieniono powyżej, jednak Operator uznał je za niezgodne z polityką działania Serwisu.

 

Zakładając Konto w Serwisie https://petpit.co/, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą Usług Serwisu, e-mail lub telefonu, powiadomień, informacji oraz wiadomości marketingowych, a także zgadza się na kontakt odnośnie usług i produktów, które Operator lub/i partnerzy Operatora mogą oferować.

 

Publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu, Użytkownik podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia Użytkownika również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego ma on świadomość i na co wyraża zgodę.

 

§ 10. Wiek

Usługi Serwisu https://petpit.co skierowane są do osób pełnoletnich. Zgodnie z naszą polityką wewnętrzną nie udostępniamy naszych Usług dla osób poniżej 18 roku życia. Użytkownik potwierdza, że ma powyżej 18 lat i może w sposób zgodny z prawem zaakceptować Regulamin.

 

§ 11. Usługi płatne

Większość Usług Serwisu jest bezpłatna, jednakże niektóre Usługi lub produktów, włączając w to umieszczenie treści w określonych sekcjach Serwisu jako reklamy, ogłoszenia wyróżnione lub inne treści, Operator może oferować odpłatnie. Jeżeli jakaś Usługa lub produkt jest oferowany odpłatnie, to w Serwisie zamieszczona jest informacja o tym fakcie. Podczas dokonywania opłat za płatne Usługi może być wymagana akceptacja warunków firmy obsługującej płatności. Użytkownik jest więc odpowiedzialny za dokonanie płatności za takie usługi wraz ze stosownymi podatkami.

Po zakończeniu okresu promowania, ogłoszenia są wyświetlane na zasadach takich jak ogłoszenia darmowe.

 

W przypadku złamania lub naruszenia Regulaminu lub zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, iż intencją Użytkownika było jego złamanie lub naruszenie, to w takim przypadku Operator zastrzega sobie prawo do wycofania, usunięcia lub blokady opłaconej Usługi, którą zamówił  lub opłacił Użytkownik. Użytkownik akceptuje to, iż w takich przypadkach, a także w przypadku zamknięcia konta, nie przysługuje mu zwrot płatności.

 

Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania transakcji płatności za płatne Usługi w przypadkach gdy zachodzi podejrzenie, że transakcja nie jest uczciwa, narusza Regulamin, lub gdy uzna, iż poprzez takie działanie może zapobiec swojej finansowej stracie.

 

Użytkownik rozumie i zgadza się z tym, iż ze względu na charakter płatnych Usług, które oferuje Operator, nie jest możliwe wycofanie opłaconych usług i produktów, ani też zamówień, które zostały już przetworzone. Akceptuje również fakt, iż w przypadku konieczności otrzymania faktury VAT, niezbędne jest zgłoszenie takiej prośby poprzez kontakt z Operatorem i podanie pełnych danych do wystawienia faktury przed dokonaniem i opłaceniem zamówienia.

 

Użytkownik rozumie oraz akceptuje fakt, iż w celu zaoferowania płatnych Usług, Operator może polegać na obsłudze płatności przez podmioty trzecie (tzw. “Operatorów Płatności”) i w takim przypadku Operator Serwisu nie odpowiada za problemy z płatnościami, które wynikły po stronie Operatora Płatności.

 

Aktualne ceny Usług płatnych znajdują w zakładce „Cennik”.

Wysokość opłat może ulegać zmianie.

 

Wszelkich reklamacji należy dokonywać poprzez przesłanie zgłoszenia na stronie kontakt.

 

§ 12. Prawa autorskie i znaki towarowe

Usługi zawierające treści należące do Operatora lub treści, do których Operator posiada licencje są chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej, międzynarodowe konwencje oraz inne prawa mające w tym przypadku zastosowanie. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

 

§ 13.  Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączenie gwarancji

Usługi świadczone są w “aktualnej postaci” i ani Operator, ani firmy zależne od niego, ani też firmy działające na licencji Operatora nie mogą udzielić gwarancji w stosunku do nich.

W szczególności Operator nie gwarantuje, że Usługi spełnią wymagania Użytkownika, ani też, że świadczone będą w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny czy bezproblemowy. Operator nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje uzyskane przez Użytkownika w następstwie użytkowania Usług będą wiarygodne i niezafałszowane, jak również, że defekty w działaniu lub funkcjonalności oprogramowania będącego częścią Usług zostaną usunięte.

Żaden z zapisów tego Regulaminu nie wpływa na prawa Użytkownika jako konsumenta i nie może on takich uprawnień w drodze umowy zmienić ani się ich zrzec.

Żaden z zapisów tego Regulaminu nie ogranicza odpowiedzialności za straty, która zgodnie z prawem nie może być wyłączona lub ograniczona przez prawo.

Operator nie jest zaangażowany w transakcje pomiędzy Użytkownikami. Użytkownik akceptuje i zgadza się nie obarczać odpowiedzialnością Operatora za działania i treści innych Użytkowników. Operator nie gwarantuje prawdziwości treści zamieszczanych przez innych Użytkowników, ani treści komunikacji pomiędzy Użytkownikami, ani jakości, bezpieczeństwa oraz legalności ofert.

 

W żadnym wypadku Operator, jego pracownicy czy reprezentanci nie są odpowiedzialni za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, celowe straty czy uszczerbek będący wynikiem użytkowania Usług, włączając w to przypadki, w których straty czy uszczerbek jest wynikiem niezdolności do użytkowania Usług, zaniedbania, czy też przerwy, zawieszenia, modyfikacji, zmian lub zakończenia świadczenia Usług.

 

Ograniczenie odpowiedzialności jest skuteczne bez względu na to czy Operator został powiadomiony lub powinien wiedzieć, o możliwości wystąpienia takich strat czy uszczerbku, czy też nie.

Operator informuje, że Usługi mogą zawierać linki do stron internetowych (lub też innych źródeł) podmiotów trzecich. Użytkownik akceptuje fakt, że Operator nie jest odpowiedzialny za dostępność, ani poprawność takich stron internetowych, ani źródeł. Linki do takich stron czy źródeł nie oznaczają naszego związku ani poparcia dla takich stron internetowych czy też źródeł, ani też poparcia dla produktów lub usług oferowanych przez te strony internetowe czy też źródła. Użytkownik rozumie i akceptuje własną odpowiedzialność za użycie takich stron internetowych i źródeł.

 

 

§ 14. Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: e-mail podany w zakładce „Kontakt” lub w formie listu poleconego przesłanego na adres podany w zakładce „Kontakt” z dopiskiem “Reklamacja”.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator Serwisu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Operator Serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

 

§ 15. Wypowiedzenie Umowy

Warunki opisane w Regulaminie obowiązywać będą do momentu ich wypowiedzenia przez Użytkownika lub Operatora jednym ze sposobów opisanych poniżej.

Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie poprzez powiadomienie Operatora za pomocą formularza kontaktowego, dezaktywacje Konta oraz zaprzestanie korzystania z Usług. Powiadomienie wysłane przez formularz kontaktowy musi zostać wysłane zanim Użytkownik dokona dezaktywacji konta. Użytkownik akceptuje, że Operator zastrzega sobie prawo do archiwizacji, przechowywania i przetwarzania treści, które zostały przez Użytkownika dodane do/lub za pomocą Usług i zakończenie umowy nie skutkuje ograniczeniem tego prawa.

Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia Umowy lub ograniczenia dostępu do całości lub części Usług w dowolnym momencie bez podania przyczyny, zarówno informując Użytkownika z wyprzedzeniem o tym fakcie jak również nie.

W momencie zakończenia Umowy, wszystkie licencje i inne prawa, które Użytkownik nabył od Operatora przestają obowiązywać.

 

§ 16. Warunki Ogólne

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa właściwego dla siedziby Operatora i jest regulowany przez te przepisy bez względu na stosowanie czy ich konflikt z lokalnym prawem odpowiednim dla miejsca rezydencji Użytkownika.

Wszystkie roszczenia, postępowania prawne, czy spory powstałe w powiązaniu z Usługami będą rozstrzygane przed sądami właściwymi dla Operatora lub właściciela Serwisu, chyba że Operator lub właściciel Serwisu postanowi inaczej.

Jeżeli Użytkownik używa Usług z innego kraju, jest on odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich praw, które mają zastosowanie w jego przypadku.

Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Operatora informacji w formie elektronicznej i akceptuje, że wszelkie warunki, umowy, powiadomienia oraz inne formy komunikacji, które otrzyma od Operatora będą traktowane jako otrzymane w formie pisemnej.

W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, poprzez korzystanie z Usług w sposób nieautoryzowany, Użytkownik może nie otrzymać żadnych powiadomień. Zgadza się on więc, że w takim przypadku wszelkie powiadomienia, które w przypadku korzystania z Usług w sposób autoryzowany by otrzymał, będą uznane jako dostarczone.

Brak realizacji lub wykonania przez Operatora, któregokolwiek postanowienia tego Regulaminu, nie oznacza rezygnacji z prawa do ich realizacji lub wykonania.